Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 07 : 37
Năm 2022 : 6.781

GV: Phạm Thị Huệ - So sánh 2 đối tượng kích thước to hơn - nhỏ hơn

<iframe width="100" height="515" src="https://www.youtube.com/embed/95giTEnbQMg?rel=0&modestbranding=1&showinfo=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>